192 بررسی ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون 8 صفحه فایل ورد

منطقه تامبوپاتا واقع در جنوب بخش پروئي جنگل آمازون شامل گونه هاي بسيار متنوعي از گياهان چوبي وانواع جنگلي است. با آزمايش روي چوبهاي جمع آوري شده از پوشش گياهي ساحل پايين دست رودخانه ،جنگل دشت سيلابي ،جنگل با خاك رسي روي يك تراس مرتفع ،جنگل با خاك ماس192 بررسی ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون 8 صفحه فایل ورد|1529952|jpw|192 بررسی ویژگیهای چوب درختان جنگلهای آمازون 8 صفحه فایل ورد
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد 192 بررسی ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون 8 صفحه فایل ورد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

منطقه تامبوپاتا واقع در جنوب بخش پروئي جنگل آمازون شامل گونه هاي بسيار متنوعي از گياهان چوبي وانواع جنگلي است. با آزمايش روي چوبهاي جمع آوري شده از پوشش گياهي ساحل پايين دست رودخانه ،جنگل دشت سيلابي ،جنگل با خاك رسي روي يك تراس مرتفع ،جنگل با خاك ماسه اي و جنگل مردابي مي توان به تفاوتهاي مهم در ويژگيهاي چوب گونه هاي مختلف جنگلي پي برد.

طول واحد آوندي در درختان جنگل دشت سيلابي بسيار بيشتر ازساير گونه هاست.وزن مخصوص دردو منطقه فوق الذكر بسيار كمتر است. قطروتراكم آوندي در گونه ها ي مختلف جنگلي تفاوت چنداني ندا رد و تحت تاثير شرايط جوي مي باشد.

كليات

منطقه تامبو پاتا درجنوب بخش پروئي آمازون (عرض 13 درجه جنوبي )به علت گوناگوني زيستي وتاثير بر گياهشناسي جنگلهاي حاره ، طي كارهاي تحقيقاتي انجام گرفته، شناخته شده است .

نتايج بررسي خصوصيات چوب پوشش گياهي در پنج منطقه گوناگون جنگلي در شكل يك بيان شده است.

نمونه چوبهاي مربوط به مناطق زير اند :

1) يك منطقه كم ارتفاع با پوشش گياهي متراكم كه به موازات "ريو لا توره " با تنوع گياهي كم روي آبتل شني قرار گرفته كه گونه غالب گياهي در آن سروپيا و ساليكس مي باشد ودرآن درختان گوناگون حاشيه رودخانه نيز ديده مي شوند(mean dbh ~10 Cm,8 spices).

2) دشت سيلابي كم شيب با پوشش جنگلي كه روي خاكهاي آبرفتي در ميان پيچ و تاب مسير رودخانه جزء مهم آن كاپرونيا باپوسته صاف ونرم است . در برخي اوقات سال دچار آب گرفتگي شده و سيـــلابهاي شديد با دوره بازگشت 10 12 سال در آن رخ مي دهد (mean dbh~22Cm , 22spices) .

3) جنگل با خاك رسي روي تراس مرتفع .اين سطح يك دشت سيلابي واقعاً قديمي با سني در حدود بيش از 40000 سال مي باشد. گونه هاي غالب منطقه سدُلمديا لويس و پ.ماكروفيلا است(mean dbh ~ 23Cm,21spices) .

4) جنگل با خاك ماسه اي كه در 6كيلومتري تامبو پاتا و لا توره در امتداد آگوآس نگراس قرار داشته و گونه بخصوصي در آن غلبه ندارد(mean dbh ~ 24Cm , 22 spices) .

5) جنگل مردابي در تراس مرتفع . اين دشت سيلابي ميتواند يك درياچه مآندري يا يك آبراهه قديمي باشد .نخل مااوريتيا فلكسوسا گونه رايج اين منطقه است ودرختان در اقليتمطالب دیگر:
📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 14📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 15📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 16📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 17📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 18📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 19📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 20📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 21📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 22📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 23📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 24📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 25📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 26📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 27📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 28📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 29📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 30📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 31📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 32📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 33📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 34📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 35📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 37📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 38📌وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 39